Text consolidat del DL 1/2010 i quadre-guia de les modificacions introduïdes per la L 3/2012

Adjuntem el text consolidat del DL 1/2010, de 3 d’agost, TRLU, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
i el quadre-guia de les modificacions introduïdes, elaborat per en Robert Juvé.