L’AAUC col·labora en l’al·legació presentada pel COAC a “L’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestruccturació administrativa i de promoció de l’activitat econòmica”

El dia 1 de juny de 2011 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) un edicte del departament de la Presidència pel qual se sotmet a informació pública “L’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica”. L’avantprojecte modifica normes de diferents àmbits (urbanístic, habitatge, ambiental, procedimental) molt significatius per al nostre exercici professional. Dins el termini legal establert el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha presentat un escrit d’al·legacions, en el qual s’inclou el text de comentaris i valoracions redactat per l’AAUC al respecte de la proposta de modificació del DL 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.