Modificacions introduïdes per la Llei 3/2012

El companys d’agrupació  Agustí Jover i Miquel Morell, de PROMO Assessors Consultors, han elaborat un document de treball que constitueix la Refosa de la Llei 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d´Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3…

read more